img src=..imagesblack_ribbon_top_left.png class=black-ribbon stick-top stick-left !-- อาลัยในหลวง Top Left -- !-- Top Right -- img src=..imagesKing_9_ts-6.png class=black-ribbon stick-top stick-right


      เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบการจัดการโซ่อุปทานอิเล็คโทรนิกส์ (e-Supply Chain)

       วันที่กิจกรรม
Monday, November 3, 2014
    

ขอเชิญร่วมสัมมนา

เรื่อง เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย

ด้วยระบบการจัดการโซ่อุปทานอิเล็คโทรนิกส์ (e-Supply Chain)

ในวันที่ 20-21 มิถุยนายน 2557

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

ถ้าท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา โครงการ “เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบการจัดการโซ่อุปทานอิเล็คโทรนิกส์ (e-Supply Chain)”

กรุณากรอกใบสมัคร (ตามไฟล์แนบ) พร้อมระบุรุ่นที่จะเข้าอบรม และเบอร์โทร / อีเมลล์ของเจ้าหน้าที่ประสานงาน  และส่งใบสมัครพร้อมกับเอกสารประกอบการสมัครมาที่อีเมลล์  wisak@off.fti.or.th  หรือแฟกซ์ 02-345-1075

ภายในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557

 

สำหรับช่องการการชำระค่ามัดจำ (ชำระเงินก่อนวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน  2557)

โอนเข้าบัญชี “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 009-1-70874-5 ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

ส่ง Fax ใบ PAY IN พร้อมระบุรายละเอียดชื่อที่อยู่บริษัทมายังโทรสาร   02-345-1075  หรือทาง email : wisak@off.fti.or.th


   
ใบสมัคร           แผนที่

Back to Top