img src=..imagesblack_ribbon_top_left.png class=black-ribbon stick-top stick-left !-- อาลัยในหลวง Top Left -- !-- Top Right -- img src=..imagesKing_9_ts-6.png class=black-ribbon stick-top stick-right


      ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงสู่เพื่อนธุรกิจออนไลน์” (AEC Connect)ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

       วันที่กิจกรรม
Thursday, September 24, 2015
    

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงสู่เพื่อนธุรกิจออนไลน์” (AEC Connect)

ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2558

โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและพัฒนา SMEsไทยให้มีเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า โดยผ่านช่องทาง 
E-Business  และนำคณะผู้บริหารรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการไทย เพื่อศึกษาช่องทางและโอกาสการค้าการลงทุนอีกทั้งการสร้างเครือข่ายธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

กำหนดการคลิก

ดาวน์โหลดใบสมัคร 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอารยา 02-345-1053 /   arayaj@off.fti.or.th


   
ใบสมัคร           แผนที่

Back to Top