img src=..imagesblack_ribbon_top_left.png class=black-ribbon stick-top stick-left !-- อาลัยในหลวง Top Left -- !-- Top Right -- img src=..imagesKing_9_ts-6.png class=black-ribbon stick-top stick-right


 กิจกรรมอบรม สัมมนาในหัวข้อเรื่อง “เตรียมความพร้อมธุรกิจในยุค AEC ด้วย ERP สำหรับอุตสาหกรรม"
   

 กิจกรรมสถาบัน ICTI

 

เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องลาวเสี่ยงเทียน โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI) ได้มีการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนาในหัวข้อเรื่อง เตรียมความพร้อมธุรกิจในยุค AEC ด้วย ERP สำหรับอุตสาหกรรม" เพื่อเตรียมความพร้อมในยุค AEC (Asean Economic Community)เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดอุดรธานี ได้รับความรู้ วิเคราะห์ และตระหนักถึงปัญหาตลอดจนความสำคัญของการพัฒนาเพื่อยกระดับองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับแนวหน้า ก้าวสู้ผู้นำอย่างยั่งยืนในเวทีอาเซียนและเวทีโลกต่อไป โดยสถาบันฯ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ ERP จาก บริษัท เคอร์เนิล คอนซัลติ้ง จำกัด มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้ และได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและสมัครเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้เป็นจำนวนมากBack to Top