img src=..imagesblack_ribbon_top_left.png class=black-ribbon stick-top stick-left !-- อาลัยในหลวง Top Left -- !-- Top Right -- img src=..imagesKing_9_ts-6.png class=black-ribbon stick-top stick-right


 กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการสร้างโอกาสซอฟแวร์ไทยกับกลุ่มโลจิกติกส์และซัพพลายเชน
   
 
 
 

 

       เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ. ห้องประชุม ส.อ.ท.1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI) ได้มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศในหัวข้อเรื่อง โครงการสร้างโอกาสซอฟแวร์ไทยกับกลุ่มโลจิกติกส์และซัพพลายเชน"  


Back to Top