img src=..imagesblack_ribbon_top_left.png class=black-ribbon stick-top stick-left !-- อาลัยในหลวง Top Left -- !-- Top Right -- img src=..imagesKing_9_ts-6.png class=black-ribbon stick-top stick-right


 การประชุมคณะกรรมการสายงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ครั้งที่ 1/2556
   

 

           คุณสุพันธุ์  มงคลสุธี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อุอตสาหกรรม ให้เกียรติในงานพิธีมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ โดยมีคุณพีระ  เพชรพาณิชย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ เป็นผู้แทนในการรับมอบครั้งนี้ โดยนำส่งในงานประชุมสายงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม Board Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยในการสนับสนุนโครงการ IT สู่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ระยะเริ่มต้น (Phase 1) ในการมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่สภาอุตสาหกรรมภาค 5 ภาค ประกอบด้วยภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อสนับสนุนการสื่อสารด้าน ICT ให้แก่ภูมิภาครวมทั้งสนับสนุนการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ในกรณีที่คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ ไม่สะดวกในการเดินทางเข้ามาประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์Back to Top