img src=..imagesblack_ribbon_top_left.png class=black-ribbon stick-top stick-left !-- อาลัยในหลวง Top Left -- !-- Top Right -- img src=..imagesKing_9_ts-6.png class=black-ribbon stick-top stick-right


 “The new era together” เพิ่มศักยภาพการทำงาน นำพาสู่อาเซียน
   

 

 

สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม ได้มีการจัดกิจกรรมสัมมนาสัญจร ในหัวข้อเรื่อง “The new era together” เพิ่มศักยภาพการทำงาน นำพาสู่อาเซียน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556  คุณวีระพล  พวงพิทยาวุฒิ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  เป็นผู้กล่าวต้อนรับในการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากคุณสุพันธ์  มงคลสุธี ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพื่ออุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา และผู้นำด้านซอฟแวร์โซลูชั่น ไมโครซอฟท์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ แนะนำเวอร์ชั่นใหม่ Window8 คุณสมบัติของซอฟแวร์ Microsoft Office 2013 การจัดการระบบไอทีขององค์กรด้วยคลาวน์คอมพิวติ้ง “Windows Server 2012 และการขยายธุรกิจด้วยลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง กับกฎหมายป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 – 17.15 น. ณ สร้อยทอง 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและสมัครเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 Back to Top