img src=..imagesblack_ribbon_top_left.png class=black-ribbon stick-top stick-left !-- อาลัยในหลวง Top Left -- !-- Top Right -- img src=..imagesKing_9_ts-6.png class=black-ribbon stick-top stick-right


  การสร้างโมบายแอพได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม
   

               วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 ทางสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI) ได้จัดการอบรม workshop ในหัวข้อเรื่อง การสร้างโมบายแอพได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม  ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Broadroom 2 ในการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการให้สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาชิกทั่วไป  สามารถสร้างการตลาดรูปแบบใหม่ผ่านทาง Mobile Apps (IOS,Andriod) และในการอบรม Workshop ครั้งนี้ทาง สถาบัน(ICTI)ได้เรียนเชิญคุณณรงค์พร  เหล่าศรีสิน บรรณาธิการอำนวยการนิตยสารE-world เป็นเกียรติขึ้นเป็นวิทยากรบรรยายในครั้ง  และผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ และเทคนิคในการสร้างโมบายแอพฯ และสามารถนำไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ประสบความสำเร็จ  และมีผู้เข้าร่วมสนใจเป็นจำนวนมาก 

 

 Back to Top