img src=..imagesblack_ribbon_top_left.png class=black-ribbon stick-top stick-left !-- อาลัยในหลวง Top Left -- !-- Top Right -- img src=..imagesKing_9_ts-6.png class=black-ribbon stick-top stick-right


 การบริหารจัดการด้วยระบบ BI
   

 

 

                 

ระบบ BI เป็นเทคโนโลยีสำหรับการจัดการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงดูหลากหายมุมมองของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งทำให้องค์กรทำการตัดสินใจได้มากขึ้น

ทางสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม ICTI จึงจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้อง GS1 Room 3  เวลา 08.30-12.00 น. โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียตริ จากคุณวิบูลย์ ทาบสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ เอ็ม ดี จำกัด เป็นเกียตริบรรยายเกี่ยวกับความหมาย ประโยชน์ และการนำระบบ BI เข้ามาพัฒนาองค์กร และ คุณวณัฐฎฐ์  สวนศิลป์พงศ์ Consultant / Manager บริษัท ไอ เอ็ม ดี จำกัด เป็นเกียตริบรรยายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และ แนวทางการแก้ปัญหา  ในการสัมมนาครั้งนี้ทางสถาบัน ICTI มีกิจกรรมให้ทุกท่านได้ร่วมสนุก โดยการกด LIKE เพื่อรับตุ๊กตา และการจำหน่ายหนังสือ ซอฟต์แวร์  ในงานสัมมนามีบริษัทชั้นนำอย่าง บริษัท เจ กรุ๊ปเทคโนโลยี จำกัด แสดงบูธในครั้งนี้ด้วย จึงมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก Back to Top