img src=..imagesblack_ribbon_top_left.png class=black-ribbon stick-top stick-left !-- อาลัยในหลวง Top Left -- !-- Top Right -- img src=..imagesKing_9_ts-6.png class=black-ribbon stick-top stick-right


  ขอเชิญอบรมหัวข้อ“WorkShopFacebook "
   

ขอเชิญอบรมหัวข้อ

 “WorkShopFacebook "

 วันพฤหสับดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.
ณ ห้อง Boardroom 4  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ

   

  เตรียมพร้อม สร้าง PageFacebook ให้ได้ประสิทธิภาพ 
วิธีการสร้าง Content การเรียนรู้ใช้ tool ของ facebook
การกำหนดกลุ่มเป้าหมายใน Facebook / การเลือก Ad monitor กลุ่มลูกค้า /ความสำคัญของ Keyword

 

กำหนดการ

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ 

  
สำรองที่นั่งหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณอารยา โทร. 02-345-1053  E-mail : ARAYAJ@off.fti.or.th
     
                    

 

 


Back to Top