img src=..imagesblack_ribbon_top_left.png class=black-ribbon stick-top stick-left !-- อาลัยในหลวง Top Left -- !-- Top Right -- img src=..imagesKing_9_ts-6.png class=black-ribbon stick-top stick-right


ภาครัฐบาล
   โครงการนำร่องพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการค้าแบบดิจิทัล
   โครงการนำร่องพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการค้าแบบดิจิทัล
   วันที่ : 03 January 2016
   สถานที่ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อ่านต่อ...

ภาครัฐบาล
   โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรม B2B

   วันที่ : 21 April 2016
   สถานที่ : -
อ่านต่อ...
ภาครัฐบาล
   โครงการสร้างโอกาสซอฟต์แวร์ไทยกับกลุ่มโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

   วันที่ : 19 May 1472
   สถานที่ : กรุงเทพมหานคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ่านต่อ...
ภาคเอกชน
   โครงการความร่วมมือกับ Microsoft

   วันที่ : 25 May 1472
   สถานที่ : ปราจีนบุรี ระยอง
อ่านต่อ...

Back to Top