img src=..imagesblack_ribbon_top_left.png class=black-ribbon stick-top stick-left !-- อาลัยในหลวง Top Left -- !-- Top Right -- img src=..imagesKing_9_ts-6.png class=black-ribbon stick-top stick-right


 โครงการสร้างโอกาสซอฟต์แวร์ไทยกับกลุ่มโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
   

โครงการความร่วมมือภาครัฐ
“ โครงการสร้างโอกาสซอฟต์แวร์ไทยกับกลุ่มโลจิสติกส์และซัพพลายเชน”

 

            ที่มาโครงการ

                    ช่วยผลักดันในการดำเนินการทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันในระดับสากล และได้เล็งเห็นความสำคัญในการนำเอา IT เข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบโลจิสติกส์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับอุตสาหกรรม ICT ในการเปิดเสรีทางการค้า โดยสภาอุตสาหกรรมฯ (Demand) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจับคู่ธุรกิจระหว่างสมาชิกอุตสาหกรรมให้กับกลุ่มผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ของไทย (Supply) หรือเพื่อสะท้อนความต้องการซื้อและความต้องการใช้ รวมทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยได้อาศัยฐานจากตลาดผู้ซื้อในประเทศไทยเป็นแหล่งต่อยอดในการไปแข่งขันได้ในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            วัตถุประสงค์

        1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทยได้จับคู่ธุรกิจกับกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง

        2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความรู้ และความเข้าใจกับการใช้นำ IT มาใช้กับองค์กรโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        3. เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของประเทศ และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย ให้มีการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการและการแข่งขันมากยิ่งขึ้น

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรรม

โครงการซอฟต์แวร์พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์  กรุงเทพมหานคร


 

 

          โครงการซอฟต์แวร์พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์สัญจร (สุราษฎร์ธานี)

           
           

 

 

 Back to Top