img src=..imagesblack_ribbon_top_left.png class=black-ribbon stick-top stick-left !-- อาลัยในหลวง Top Left -- !-- Top Right -- img src=..imagesKing_9_ts-6.png class=black-ribbon stick-top stick-right


 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรม B2B
   

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรม B2B
 (Business Transformation To Digital Economy)

 

ที่มาและความสำคัญของโครงการ

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมทำธุรกรรม B2B (Business Transformation to Digital Economy) เป็นโครงการฯ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจอทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่มุ่งเน้นสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ให้เปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจจากแบบเดิม ไปสู่ยุคที่ทำธุรกิจด้วย e-Business และเพิ่มช่องทางการ​ทำธุรกิจการค้า โดยใช้ระบบ Online ในการทำธุรกรรมตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ (Supply Chain) ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย ได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจเศรษฐกิจดิจิทัล
(Digital Economy) 

     

Download รายละเอียดโครงการฯ

                                                                                                                

Download e-Book คู่มือการใช้งานระบบ e-Business 
ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมทำธุรกรรม B2B
(Business Transformation to Digital Economy)

 

 

คำถามที่พบบ่อย

 

 

 Back to Top